Servisní podmínky

VŠEOBECNÉ SERVISNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI  GSM centrum s.r.o., provozovatele AUTO-PNEU SERVIS GOLEM

I. ÚVOD

Tyto všeobecné servisní podmínky (dále jen podmínky) jsou ve smyslu ustanovení §273 odst. 1 Obchodního zákoníku součástí veškerých smluv na provedení mimozáručních oprav, pravidelných údržbových prohlídek (dále jen „opravy“) vozidel a jejich součástí nebo příslušenství (dále jen „vozidla“) v servisu společnosti GSM centrum s.r.o., IČO: 26305810,
provozovna: AUTO – PNEU – SERVIS GOLEM (dále jen „servis“)

GSM centrum s.r.o. je oprávněna podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Jakékoliv jiné změny podmínek jsou platné pouze za předpokladu, že byly sjednány písemně ve smlouvě o opravě, jak je dále definováno.

II. OBJEDNÁVKA

Objednávání oprav se provádí na příjmu oprav servisu nebo telefonicky na tomto oddělení. Objednávku může učinit kterákoliv fyzická osoba pověřená zákazníkem. Pokud objednávku činí řidič vozidla, má se za to, že je k tomuto úkonu zákazníkem pověřen. Objednávka na opravy mimo pracovní dobu se realizuje prostřednictvím služby Golem Assistance (tel. +420 603 316 755) nebo na základě jiné dohody se servisem.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY O OPRAVĚ

Smlouva o opravě (dále jen „smlouva“) se uzavírá na tiskopisu zakázkového listu servisu, který podle požadavků osoby, která jménem zákazníka předává vozidlo do opravy (dále jen „zákazník“), vyplní pověřený zaměstnanec servisu. Vyplněný a servisem podepsaný zakázkový list je návrhem smlouvy, předložený servisem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy návrh podepíše zákazník. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem zákazníka a nepovažují se za přijetí návrhu servisem. Před uzavřením smlouvy může servis požadovat předložení „Osvědčení o technickém průkazu vozidla“ k nahlédnutí.
Smlouva o opravě může být uzavřena také ústně a to pouze u zákazníka, který pravidelně využívá služeb našeho servisu.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁKUPU NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Smlouva o nákupu náhradních dílů (dále jen „smlouva“) se uzavírá podpisem zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka na faktuře za odebírané náhradní díly. Před uzavřením smlouvy může servis požadovat od zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka předložení výpisu z obchodního rejstříku a požádat o prokázání totožnosti.

V. PŘEDÁNÍ VOZIDLA DO SERVISU

Při předání vozidla do servisu zodpovídá řidič za vyklizení kabiny vozidla. Servis neručí za ztrátu cenností z kabiny vozu. Zákazník je povinen přistavit vozidlo do opravy čisté. Nadměrně znečištěné vozidlo, které by mohlo neúměrně znečistit servisní prostory nebo bránit řádnému provedení opravy, bude umyto v servisu na náklady zákazníka. Zákazníci se mohou volně pohybovat v prostorách,  určených zákazníkům nebo veřejnosti.
Vstup do dílny je zákazníkovi umožněn pouze v doprovodu technika servisu.

VI. PROVEDENÍ OPRAVY

Oprava bude provedena v rozsahu požadavků zákazníka, uvedených ve smlouvě. Zjistí-li servis v průběhu opravy, že vozidlo má i jiné závady, než ty, jejichž odstranění zákazník požadoval, upozorní zákazníka neprodleně na jejich existenci. Nesouhlasí-li zákazník s odstraněním těchto závad, nebo nereaguje-li na upozornění servisu, provede servis opravu podle smlouvy a skutečnost, že zákazník nesouhlasil s odstraněním dalších zjištěných závad, poznamená ve faktuře. Jestliže si zákazník nepřeje, aby mu byly vyměněné díly a součástky vráceny, stanou se okamžikem jejich vymontování z vozidla vlastnictvím servisu. Dojde-li při opravě k výměně typu motoru nebo rámu vozidla, barvy, případně jiné části, jejíž číslo se vyznačuje v technickém průkazu vozidla, poznamená servis tuto skutečnost v dokladu o vydání opraveného vozidla. Za vyznačení nových údajů v technickém průkazu odpovídá zákazník. Servis je oprávněn provést s vozidlem před započetím jeho opravy za účelem identifikace závady a před jeho předáním zákazníkovi za účelem kontroly funkčnosti po provedených opravách zkušební jízdu v rozsahu odpovídajícímu charakteru opravy či závady.

VII. LHŮTA OPRAVY

Servis je oprávněn lhůtu opravy podle potřeby prodloužit, zejména v případě, kdy v průběhu opravy zjistil, že skutečná pracnost opravy je vyšší, než bylo možno odhadnout při převzetí vozidla k opravě. V případě takového zjištění je servis povinen zákazníka bez prodlení vhodným způsobem informovat a sdělit mu novou předpokládanou lhůtu opravy.

VIIa. LHŮTA PRO USKLADNÉNÍ PNEUMATIK A KOL

Pneumatiky a kola uskladňujeme vždy  na 1 sezónu, což je zhruba 5-6 měsíců. Pokud pneumatiky a kola nejsou vyzvednuty ve lhůtě 18 měsíců od data uskladnění, budou automaticky zlikvidována a zákazník nemá nárok na náhradu škody.

VIII. CENA

Zákazník je povinen zaplatit cenu opravy, odpovídající skutečně provedeným pracím, použitým dílům a součástkám tak, jak je vykalkulována ve vyúčtování, které je přílohou dokladu o předání opraveného vozidla zákazníkovi, resp. ve faktuře v těch případech, kdy bylo sjednáno fakturování ceny. Ceny budou účtovány v souladu s ceníkem, který je k dispozici na příjmu oprav. Zákazník souhlasí ve zdůvodnitelných případech s navýšením ceny zakázky o 20 % oproti odhadu. Zjistí-li však servis v průběhu opravy, že předběžná cena opravy bude zřejmě překročena o více jak 20 %, je povinen o tom zákazníka prokazatelným způsobem bez prodlení informovat. Jestliže zákazník s překročením ceny nesouhlasí, je povinen to servisu neprodleně písemně sdělit. V takovém případě jsou jak zákazník, tak servis oprávněni od smlouvy odstoupit. Již provedené práce a nevratně použité díly hradí v tomto případě zákazník.Veškeré ceny se rozumí v českých korunách a jsou splatné v hotovosti, resp. převodem z kreditní karty zákazníka, která je pro servis akceptovatelná při předání opraveného vozidla zákazníkovi, nebo bankovním převodem na účet GSM centrum s.r.o. ve lhůtě uvedené na faktuře. Servis je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy zaplacení přiměřené zálohy do 50% výše předběžného rozpočtu nákladů na opravy. Podpisem zakázkového listu nebo kopie faktury při pultovém prodeji dílů se zákazník zavazuje vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se zákazník zavazuje zaplatit servisu úrok z prodlení ve výši 0,5% vyúčtované ceny za každý den v prodlení do úplného zaplacení. Je-li cena opravy splatná při předání opraveného vozidla zákazníkovi, je servis oprávněn vozidlo zadržet pro zajištění své pohledávky na zaplacení ceny opravy až do okamžiku faktického zaplacení.

IX. ZÁRUKA ZA PROVEDENOU OPRAVU

Na použitý materiál (náhradní díl) s výjimkou mazadel a spotřebních dílů (stěrače apod.) poskytuje společnost GSM centrum s.r.o. záruku 6 měsíců od namontování nových nebo repasovaných dílů za podmínek níže uvedených. Záruka: Společnost GSM centrum s.r.o. ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě materiálu či ve kvalitě dílenského zpracování bude předmětný díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se výslovně netýká jevů vyplývajících z mechanického poškození a opotřebení.

Podmínky:

1) Díl byl prokazatelně zakoupen v našem servisu subjektem, který díl reklamuje.
2) Díl byl použit pro model vozidla, na který je určen.
3) Instalace dílu proběhla v servisu společnosti GSM centrum s.r.o.
4) Řešení záruky (reklamace) se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené.

Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla (pokud nebyla havárie způsobena vadou opravy) nebo na vady mající charakter nebo vyplývající z opotřebení vozidla či náhradního dílu.

X. PŘEVZETÍ VOZIDLA

Zákazník je povinen převzít opravené vozidlo od servisu v den uvedený ve smlouvě, případně v den vyplývající z nové lhůty opravy, kterou servis zákazníkovi sdělil v souladu s čl. VI. podmínek. Nepřevezme-li zákazník vozidlo ani do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty podle čl. VI., je servis oprávněn vozidlo uskladnit na náklad a riziko nebezpečí zákazníka. O uskladnění vozidla servis zákazníka neprodleně písemně upozorní. Zákazník zároveň souhlasí s uhrazením všech nákladů, spojených s uskladněním.

XI. OPRAVA NA CESTĚ

Výjezd servisního vozu v pracovní době řeší ceník servisních úkonů, který je k dispozici na příjmu oprav. Objednávkový a smluvní systém prací mimo pracovní dobu řeší dispečink Golem Assistance. Opravy mimo pracovní dobu na cestě jsou řešeny prostřednictvím služby Golem Assistance za smluvní asistenční poplatek. Další platby závisí na charakteru opravy či dalších poskytnutých služeb (odtah, ubytování a podobně), nebo na dalších vzájemných dohodách.

Tyto servisní podmínky platí od 1.1.2016

© 2024 Všechna práva vyhrazena.

vyrobila