Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR”) je GSM centrum s.r.o., IČ 26305810 se sídlem Jakubské nám. 109/1,
602 00 Brno, (dále jen: „ správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Jakubské nám. 109/1 602 00 Brno
email: info@gsm-centrum.cz
telefon: (+420) 543 213 036

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
◦ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
◦ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
◦ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
◦ vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
◦ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
◦ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
◦ po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu, plnění smlouvy nebo oprávněných zájmech a účelech, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
◦ podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
◦ zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
◦ zajišťující marketingové služby na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Zpracovatelé, poskytují vhodné záruky v rámci zabezpečení osobních údajů a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky GDPR. Zpracovatelé se zavazují dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
◦ právo na informace o zpracování dle čl. 12-14 GDPR,
◦ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
◦ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
◦ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
◦ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
◦ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
◦ právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,
◦ právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odstavci III. těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, přenosu informací na e-shopu pomocí tzv. HTTPS, šifrování hesel uživatelských účtů, zaheslování lokálních počítačů, zaheslování přístupu našich zaměstnanců k e-mailové komunikaci, zaheslování přístupu zaměstnanců do administrace e-shopu, zaheslování a šifrování účetního programu.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Informace o souborech cookies, které používáme

1. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu a veškerého obsahu na něm se nalézajícím uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie

2. Tato data využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Heureka, Seznam Sklik a Facebook.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře v objednávkovém rozhraní. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Pokud si myslíte, že společnost GSM centrum s.r.o. podmínky ochrany osobních údajů nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@gsm-centrum.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

GSM centrum s.r.o.
provozovatel servisu GOLEM

© 2024 Všechna práva vyhrazena.

vyrobila